Республіканський вищий навчальний заклад Кримський гуманітарний університет (м. Ялта)
Kgu
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

За роки незалежності України цілеспрямовано і послідовно вдосконалюється державна політика в сфері освіти. Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України спільно з Національною академією педагогічних наук України веде активну роботу по стандартизації змісту системи навчання, модифікації національної освітньої доктрини. Здійснюються системні зміни, результатом яких має стати цільова та методологічна переорієнтація процесу навчання на розвиток професійно-творчих можливостей майбутніх спеціалістів, на створення комфортного суспільного середовища для розкриття особистісного творчого потенціалу молодих людей.

Входження України в європейський та світовий освітній простір актуалізує проблему пошуків нової моделі отримання знань, що володіє можливостями інтеграції креативних національних досягнень і вимог міжнародних стандартів, результатом чого стало б формування громадянина, здатного до персональної відповідальності у ситуації глобальних проблем сучасності. Світова філософська думка другої половини попереднього століття сформулювала світоглядну проблему, успадковану XXI століттям: вибір між полярними судженнями Мішеля Фуко "Людина померла" і Клода Леві-Строса "XXI століття буде гуманітарних або його не буде взагалі" відбувається в сучасному постіндустріальному суспільстві одну мить, як на рівні свідомості окремої особистості, так і в масштабах соціуму. У цьому контексті пріоритетними є питання вдосконалення гуманітарної освіти, впровадження в навчальний процес особистісно орієнтованих педагогічних технологій, що призводять до створення оптимальних умов для саморозвитку і самонавчання особистості, усвідомлення молодими людьми власних можливостей і життєвих цілей.

Саме ці фактори визначають діяльність Кримського гуманітарного університету, навчального закладу, що займає індивідуальну нішу в національній системі освіти Автономної Республіки Крим та України в цілому. І минуле, і сьогодення цього вузу красномовно свідчать про те, що за шістдесят п'ять років свого існування він набув репутації значного освітньо-культурного центру всього Південного регіону. Пройдений історичний шлях (Ялтинське педагогічне училище, коледж, Кримський державний гуманітарний інститут, Кримський гуманітарний університет) переконливо доводить, що КГУ є мобільною сучасною системою, чуйно сприймає новації суспільного розвитку.

За минулий період в даному навчальному закладі здобули спеціальну педагогічну освіту понад двадцять тисяч студентів, багато з яких стали видатними діячами вітчизняної освіти, науки і культури. Незмінними в діяльності вузу залишалися гуманістична спрямованість і вірність демократичним традиціям. В даний час в університеті сформувався висококваліфікований науково-педагогічний колектив, що має в своєму складі близько чотирьохсот осіб (у їх числі - сорок шість докторів наук, сто тридцять кандидатів наук). Серед них - доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Глузман О.В., доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Н.Я. Ігнатенко, доктор психологічних наук, професор, академік АПН України Т.С. Яценко, доктор педагогічних наук, професор В.С. Заслуженюк і ряд інших видатних вчених.

В КГУ на сучасному рівні ведуться наукові дослідження по ряду пріоритетних напрямків гуманітарних наук. Деякі з таких напрямів: "Розвиток і вдосконалення гуманітарної освіти багатонаціонального регіону"; "Розробка моделі підготовки фахівця гуманітарного профілю на основі використання здоров'язберігаючих технологій"; "Вивчення можливостей інтеграції КГУ в міжнародний освітній простір", "Діагностика і розвиток професійних здібностей у сфері мистецтва: пізнавальний і культурологічний підходи ". Протягом останніх п'яти років за результатами наукових досліджень видано близько двадцяти монографій, щорічно публікується понад 120 наукових статей, видається п'ять збірок і періодичних видань, серед яких професійні видання "Гуманітарні науки", "Проблеми сучасної педагогічної освіти". Щорічно близько шестисот студентів КДУ беруть участь у науково-дослідній роботі. На базі університету успішно діють науково-дослідні центри фізичного і психічного здоров'я, глибинної психології (спільно з НАН України), міжнародної кооперації, економічних досліджень, освіти, науки, культури Південного берега Криму.

Кримський гуманітарний університет підтримує і розвиває зв'язки із зарубіжними вузами та організаціями з метою інтеграції в міжнародний освітній простір і виходу на високий рівень якості освіти. У міжнародних конференціях, що проводяться на базі КГУ, беруть участь фахівці з Росії, Білорусії, Прибалтики, провідних країн західної Європи, США, Ізраїлю. Діяльність нашого вузу організовується з урахуванням багатокомпонентного змісту освіти, на основі інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування професійно мобільного особистості, здатної до постійного вдосконалення наукових знань і адекватному сприйняттю еволюційних процесів сучасного соціуму.

Факультети:

Факультети:

 • педагогіки і психології;
 • економіки і менеджменту; 
 • естетичного виховання; 
 • історико-філологічний; 
 • спеціалізований для студентів 2-3 груп інвалідності; 
 • педагогічний у м. Євпаторії.

Спеціальності:

 • початкова освіта,
 • соціальна педагогіка
 • практична психологія,
 • дошкільна освіта,
 • образотворче мистецтво,
 • музичне мистецтво,
 • дизайн,
 • українська мова, література, англійська мова, зарубіжна література,
 • українська мова та література,
 • російська мова, англійська мова та зарубіжна література, українська мова,
 • англійська мова, французька та зарубіжна література,
 • історія,
 • англійська мова та зарубіжна література,
 • російська мова та література,
 • математика,
 • менеджмент та адміністрування,
 • фінанси і кредит,
 • інформатика.

Факультеты и специальности

Условия поступления

<!-- -->


 1.   На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою. 

 3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. 

 4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

 5. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки. 

 6. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости