Національний гірничий університет
00000131
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

У складі університету 53 кафедри (27 з яких - випускаючі), об`єднаних в 9 факультетів денної форми навчання, Інститут заочно-дистанційної освіти , аспірантура та докторантура, Міжгалузевий інститут безперервної освіти, розвинена науково-дослідна частина, Українсько-Американський лінгвістичний центр, Центр мовної підготовки, Українсько-Німецький культурний центр, Україно-Іспано-Латиноамериканський центр, Центр Українсько-польського співробітництва, Центр енергозбереження та  енергоменеджменту, Придніпровський науково-технічний центр  захисту інформації, Українсько-Американський ліцей, Марганецький коледж, автотранспортний  та Павлоградський технікуми.


В університеті навчаються близько 12000 студентів та слухачів, аспірантів і докторантів з 27 сучасних спеціальностей. Ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс сягає 1400. Навчальний процес забезпечують понад 600 викладачів, у тому числі більше 100 докторів наук, професорів та 350 кандидатів наук, доцентів. Висока якість навчання гарантується розвиненою інфраструктурою навчального процесу (загальна площа споруд та будівель університету - 126049 м2 вартістю 29,8 млн. грн.), сучасною обчислювальною технікою (понад 1000 сучасних комп`ютерів) та локальними і глобальними комп`ютерними мережами, бібліотекою з фондом більше мільйона томів, міцною матеріально-технічною базою лабораторій (вартість обладнання 16,8 млн. грн.), новітніми технологіями навчання.


За 100 років в університеті підготовлено понад 56000 висококваліфікованих фахівців, видано понад 500 монографій та 250 підручників і навчальних посібників, які широко відомі за межами України. Підготовлено близько 150 докторів і понад 1750 кандидатів наук. Вчені університету - автори близько 2600 винаходів, у країнах далекого зарубіжжя ними отримано 300 патентів. Останнім часом 4 фундаментальні розробки вчених університету визнані як наукові відкриття.


Характерною рисою діяльності більшості кафедр та університету в цілому є постійний зв`язок з підприємствами та організаціями-замовниками спеціалістів.


Національний гірничий університет - провідний науково-методичний центр, бо, зберігаючи значний позитивний досвід вітчизняної системи освіти, він сприймає і кращі світові стандарти підготовки спеціалістів. Впроваджена система безперервної освіти передбачає індивідуалізацію та розширення самостійності у виборі студентом навчальних дисциплін, надає можливість паралельного отримання в університеті або у провідних університетах Європи ще однієї спеціальності. Це приводить до підвищення соціальної захищеності його випускників, попиту на них у системі народного господарства і бізнесу. Цьому ж сприяє і кооперація НГУ з провідними університетами Європи і Америки, співпраця з вітчизняними і зарубіжними підприємствами, банками, бізнес-центрами тощо для стажування і проходження практики студентами. Оперативне реагування на зміни в економіці та на ринку праці створює міцну основу для утримання університету на світовому рівні освіти. На це спрямована і гуманітарна підготовка студентів, зорієнтована на самостійну, активну, творчу діяльність спеціаліста в оновленому суспільстві, а також на усвідомлення ним відповідальності, необхідності успадкування духовних надбань українського народу, формування високої культури міжнаціональних взаємин, набуття соціального досвіду, утвердження громадянського демократичного суспільства.


Вчені університету проводять дослідження з 20-ти галузей науки. Тільки за останні три роки ними здійснено 3 важливих наукових відкриття. У 1996 р. професор К. Ф. Тяпкін став лауреатом Державної премії України. Професори Г. Г. Півняк та К. Ф. Тяпкін за вагомий науковий внесок у досягнення світового співтовариства в США визнані "Людиною року-97".


Наші вчені займають провідні позиції у виконанні загальнодержавних та міжгалузевих наукових програм, зокрема програми видобутку і використання шахтного метану, підвищення безпеки гірничих робіт. Важливе місце в наукових розробках займають проблеми економічності вуглевидобутку та збагачення руд дорогоцінних металів, таких як золото, платина та ін.


Останнім часом в науковій діяльності вчених університету все більшу питому вагу мають дослідження, спрямовані на розвиток мінерально-сировинної бази України, охорону довкілля, використання екологічно чистих та ресурсозберігаючих технологій.
Для успішної наукової діяльності вчених в університеті є сучасне обладнання. Це електронні мікроскопи, квантові генератори, кріогенна техніка, установки для синтезу нових композиційних матеріалів, для пошуку руд дорогоцінних металів і розробки технології їх збагачення. Тут створено гемологічний центр для діагностики, оцінки і обробки коштовного і напівкоштовного каменю. В університеті діє центр нових інформаційних технологій та локальна комп`ютерна мережа.


Національний гірничий університет має давні і тісні наукові та освітянські зв`язки з багатьма країнами світу. Ще в 40-60-ті роки тут навчалися студенти з країн соціалістичного табору та країн, що стали на шлях незалежного розвитку. Професори, доценти та викладачі направлялися в цілий ряд країн для роботи у вузах, створення лабораторій, передачі досвіду роботи. В 70-ті роки кількість викладачів, які виїжджали до країн Азії та Африки з тією ж метою, зросла.


Співробітники університету у всі часи своєї історії, а особливо з 60-х років брали активну участь у міжнародних конференціях і симпозіумах. Ці традиції тісних міжнародних стосунків не тільки збереглися донині, але набули нових форм і змісту. Сьогодні знову університет допомагає країнам, які розвиваються, готувати фахівців для гірничо-видобувної промисловості. В той же час студенти, аспіранти та науковці університету навчаються або стажуються у відомих університетських центрах ФРН, США, Англії. Університет також запрошує вчених-фахівців з провідних закладів освіти Європи і Америки для читання лекцій студентам.


Про міжнародний авторитет гірничого університету свідчить його участь у роботі престижних міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів, у наукових та освітянських програмах, що передбачає високий рівень мовної підготовки фахівців та студентів.
В університеті також проводяться наукові міжнародні, всеукраїнські і регіональні конференції з різних галузей науки, сьогодні університет має зв`язки більше ніж із 60-ма вузами та установами 19-ти країн світу, є членом різних міжнародних товариств та асоціацій, зокрема, Європейського товариства з інженерної освіти, Міжнародної асоціації з економії електроенергії, Міжнародного товариства з геомеханіки.


Це лише деякі показники повсякденної, самовідданої праці професорсько-викладацького складу Національного гірничого університету. Прямо і опосередковано ця праця спрямована на підготовку висококваліфікованих кадрів для народного господарства нашої держави, зміцнення її економічного потенціалу. Тому й зберігається в державі попит на випускників університету, як зберігається і великий конкурс абітурієнтів при кожному черговому наборі студентів.


Національному гірничому університету притаманні риси, котрі відрізняють його від інших навчальних закладів, принаймні міста. Тут панує творча, ділова атмосфера, сприятлива для спокійної, врівноваженої роботи викладача, наукового співробітника, студента. Основа відносин між людьми - взаємоповага, взаємодопомога, турбота про кожного члена колективу, усвідомлення кожним своєї причетності до загальної справи і відповідно до іміджу та традицій вузу інтелігентного у всіх значеннях цього слова.


Викладачів і студентів університету завжди можна зустріти в театрах міста, на вернісажах, концертах тощо. Вони цікавляться історією і культурою рідного краю. Не випадково гірничий університет і в ці тяжкі часи надає допомогу сусідньому історичному музею ім. Д. І. Яворницького, а його студенти і викладачі беруть участь у заходах музею - відкритті виставок, нових експозицій, проведенні свят, тематичних вечорів та ін.


У традиціях університету влаштовувати різноманітні зустрічі з діячами культури - письменниками і поетами, музикантами і співаками, художниками і акторами, провідними вченими і державними діячами. Художні полотна, в різні роки виконані співробітниками університету, дають естетичну насолоду відвідувачам університетської художньої галереї. Професори університету видають поетичні збірки і створюють прекрасні мистецькі полотна. Університет має свою літературну і кіно- студії. Тут проводяться презентації літературних новинок, академічні читання і конференції, присвячені видатним діячам науки і культури, а також важливим історичним подіям в Україні.

Факультети:

 • Інститут електроенергетики
 • Інститут економіки
 • Гірничий факультет
 • Факультет будівництва
 • Механіко-машинобудівний факультет
 • Геологорозвідувальний факультет
 • Юридичний факультет
 • Інститут заочно-дистанційної освіти
 • Міжгалузевий інститут безперервної освіти

Спеціальності:

- економіка підприємства;
- економічна кібернетика;
- фінанси
- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
- менеджмент організацій;
- правознавство;
- геологія;
- гідрогеологія;
- екологія та охорона навколишнього середовища;
- системний аналіз і управління;
- інформаційні управляючі системи та технології;
- комп'ютерний еколого-економічний моніторинг;
- програмне забезпечення автоматизованих систем;
- гірниче обладнання;
- технологія машинобудування;
- буріння;
- збагачення корисних копалин;
- маркшейдерська справа;
- розробка родовищ корисних копалин;
- шахтне і підземне будівництво;
- електротехнічні системи електроспоживання;
- системи управління та автоматики;
- електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
- автоматизоване управління технологічними процесами;
- інформаційна безпека;
- енергетичний менеджмент.

Факультеты и специальности

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости