Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
Vdmu
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Вінницький національний медичний університет засновано в 1921 р. його попередники - Вінницький фармацевтичний інститут (1921 р.), Вінницький філіал Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти (1930 р.), Вінницький вечірній виробничий медичний інститут (1932 р.), Вінницький медичний інститут (1934 р.).


В 1960 р. навчальному закладу присвоєно ім'я М.І.Пирогова, в 1984 р. нагороджено орденом „Знак пошани”. З 1994 року Вінницький медінститут атестований і акредитований за IV рівнем акредитації, йому надано статус Університету. Національний статус університету набув у 2002 році, в цьому ж році нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів України і Верховної ради України.


За період з часу набуття навчальним закладом університетського статусу були організовані сучасно оснащені та укомплектовані професорсько-викладацькими кадрами стоматологічний і фармацевтичний факультети, відкрито 10 нових кафедр на медичному, фармацевтичному, стоматологічному факультетах і факультеті післядипломної підготовки.


За багатьма показниками діяльності в рейтингах МОЗ України університет впродовж багатьох років займає провідні місця.


Учбовий заклад впроваджує в життя розроблену концепцію розвитку згідно якої його інфраструктура, організація навчально-виховного процесу, кадровий потенціал, рівень підготовки фахівців, наукової і лікувально-діагностичної роботи, матеріальної бази і міжнародних зв'язків відповідають галузевим стандартам вищої освіти і вимогам Положення про національний заклад. Наказом МОЗ України університет визнано базовим по розробці і впровадженню кредитно-модульної форми організації учбового процесу на основі положень Болонської декларації. В цьому відношенні напрацьоване необхідне навчально-методичне забезпечення і проводиться навчання на першому курсі медичних факультетів № 1 і № 2.


З досвідом роботи університету за останніх 4-5 років двічі знайомився Президент України, Голова Верховної Ради України, міністри освіти і охорони здоров'я, президент АМН України, Голова комісії Верховної ради України з питань охорони здоров'я.


Форми підготовки - денна і заочна.


Функціонують 6 факультетів: два медичних (№ 1 і № 2) - підготовка з спеціальностей лікувальна справа, педіатрія, медична психологія; стоматологічний - спеціальність стоматологія; фармацевтичний - спеціальності фармація і клінічна фармація; факультет післядипломної освіти здійснює різні форми післядипломної підготовки лікарів з 33 спеціальностей.


На фармацевтичному факультеті організована заочна підготовка провізорів.


Університет також здійснює ліцензовану підготовку для вступу до вищих навчальних закладів громадян України (госпрозрахункові підготовчі курси - 500 осіб на рік); підготовку іноземних громадян для вступу до вищих навчальних закладів (на підготовчому факультеті для іноземних громадян - 500 осіб на рік); підготовку в клінічній ординатурі - 1500 осіб на рік; в інтернатурі - 2000 осіб на рік та військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.


Обсяг набору на денну форму підготовки спеціалістів і магістрів з ліцензованих спеціальностей МОН України визначено в кількості 1740 осіб; заочна підготовка з спеціальності фармація ліцензована в кількості 350 осіб. Всього щороку різні форми підготовки в університеті здійснюють більше 7000 осіб.


Контингент осіб, що навчаються (в т.ч. іноземні громадяни): студенти — 5519 (серед них - 998 заочної форми навчання), інтерни - 638, магістранти - 42, аспіранти - 108, докторанти - 1, клінічні ординатори - 134, курсанти факультету післядипломної освіти - 1645.


З 1961 року університет здійснює підготовку іноземних громадян. Різні форми підготовки в ньому здійснили понад 5000 іноземців з 98 країн світу. Станом на 1.01.06 р. в університеті різні форми підготовки здійснюють 834 іноземних громадянина.


Станом на 1.01.2006 р. в університеті 1481 співробітник.


Професорсько-викладацький склад налічує - 645 осіб, в т.ч. докторів наук - 89, кандидатів наук - 385, професорів - 69, доцентів - 248, викладачів без наукового ступеня - 172.


Штат науково-педагогічних працівників науково-дослідного центру - 13 осіб, в т.ч. докторів наук - 1, кандидатів наук - 10, без наукового ступеню – 2.


Підготовка студентів, післядипломне навчання лікарів організовані на 54 кафедрах, з них 44 кафедри очолюють доктора наук, професори. На 48 кафедрах є кадровий резерв на посаду завідувача кафедри.


Ректоратом здійснюється цілеспрямована робота по підготовці кадрового резерву з числа кращих випускників, які зарекомендували себе здатними до наукової роботи в студентські роки та пройшли навчання в магістратурі, аспірантурі. Щороку викладачами захищається по 4-6 докторських і 30-35 кандидатських дисертацій. В 2005 р. було захищено 6 докторських і 45 кандидатських дисертацій.


Структурні підрозділи університету: • 6 факультетів з 54 розгорнутими в їх складі кафедрами (39 кафедр клінічного профілю, 15 - теоретичних), госпрозрахункові підготовчі курси;

 • центр нових інформаційних технологій (комп'ютерні класи, телестудія, друкарня, відділ комп'ютерної поліграфії, вузол Іnternet);

 • науково-дослідний центр в складі якого 7 науково-дослідних лабораторій та експериментальна клініка (віварій);

 • підрозділи, що забезпечують функціонування університетських споруд, нормальні умови праці співробітників університету, побуту студентів в гуртожитках, тощо;

 • бібліотека, 6 ліцензованих лабораторій.


Матеріально-технічна база університету на основі прийнятої концепції розвитку ВНМУ постійно вдосконалюється і модернізується за рахунок власних коштів. Університет володіє достатньою кількістю аудиторій, лабораторій, навчальних і адміністративних площ. Лабораторії кафедр, відділи науково-дослідного центру, підрозділи Центру нових інформаційних технологій, лекційні аудиторії, мають сучасне обладнання. Спеціалізовані центри лікарень, де розташовані клінічні кафедри, використовують у своїй роботі комп'ютерну лабораторно-діагностичну апаратуру відомих виробників.


На балансі університету налічується два навчальних корпуси (один з них морфологічний), їх загальна площа 24241 кв.м.; спорткорпус (2225 кв.м.); аудиторний корпус (680 кв.м.); приміщення науково-дослідного центру (1400 кв.м.), науково-експериментальна клініка (віварій - 993 кв.м.), бібліотека (1418 кв.м.), будується новий навчальний корпус (з бібліотекою та книгосховищем на 500 тис. примірників, палацом культури на 700 місць) з загальною площею 23717,9 кв.м. У новому учбовому корпусі збудовано першу чергу (9600 кв.м.), в якій розміщено 4 кафедри медичних і фармацевтичного факультетів, 2 лекційних аудиторії по 250 місць, виділені приміщення для різних підрозділів НДЦ, наукової і адмінгоспчастини університету. Проводиться будівництво другої черги нового учбового корпусу - бібліотеки. Навчальною базою також є приміщення національного музею-садиби М.І.Пирогова (загальна площа - 844 кв.м.).


Загальна площа аудиторно-лабораторних приміщень, що знаходиться на балансі університету, складає 3193 кв.м.; площа навчально-лабораторних приміщень лікувально-профілактичних закладів, в яких розміщені клінічні кафедри, складає 14701 кв.м. Всього аудиторний фонд по університету, який використовується в навчальному процесі, сягає 41426 кв.м. Навчальна площа на одного студента денної форми підготовки по університету відповідає критеріям та вимогам по акредитації підготовки фахівців рівня „Спеціаліст" і „Магістр". Загальна площа навчальних корпусів і задіяних у навчальному процесі клінічних баз 72939 кв.м.


Лекційні курси читаються в 9 аудиторіях навчальних корпусів університету та 12, аудиторіях клінічних баз. В морфологічному корпусі розташовано 4 лекційних аудиторії і актова зала, які оснащені сучасними відеопроекційними системами Ріоnееr з великим розміром екрана по діагоналі, 10 кафедр, Центр нових інформаційних технологій, комп'ютерні класи, вузол Іnternet, телестудія, друкарня, бухгалтерія і адмінгоспчастина. Загальна площа всіх лекційних аудиторій становить 4944,9 кв.м. Лекційні аудиторії розраховані на 3327 місць. Вони відремонтовані, мають комплекти різної проекційної техніки, що сприяє проведенню на високому рівні навчального процесу.


Складовою частиною науково-дослідного центру університету є науково-експериментальна клініка (віварій). Її площа 993 кв.м., приміщення обладнане всім необхідним для утримання та розмноження лабораторних тварин; обладнання клініки дозволяє на високому рівні проводити наукову і навчально-методичну роботу з медико-біологічних дисциплін.


Проведена значна робота по вдосконаленню матеріальної бази університету. Капітально відремонтовано морфологічний корпус з розташованими в ньому підрозділами, кафедрами і навчальними аудиторіями загальною площею 23000 кв.м.; придбано наукове/ та діагностичне обладнання для підрозділів діагностичного і стоматологічного центрів; оснащено новим устаткуванням спеціальні кафедри стоматологічного та фармацевтичного факультетів, а також кафедри терапії і хірургії медичного факультету № 2; завершено комп'ютеризацію всіх видів діяльності університету з використанням 4 ліній мережі Іnternet до якої підключено 240 дисплейних місць; реконструйовано та оснащено гуртожиток № 4 зі створенням у ньому кімнат готельного типу; здійснюється реконструкція гуртожитку № 5.


Комп'ютерний парк університету - 512 ПЕОМ типу Пентіум, з них в науковому процесі і підготовці спеціалістів використовується 426 управлінні університетом - 86. Функціонує 26 комп'ютерних класів. На 100 осіб що здійснюють очну форму підготовки припадає по 11 комп'ютерів, забезпеченість комп'ютерами, підключеними до Іnternet на 100 посад професорсько-викладацького складу - 46,8; число мультимедійних проекторів- 12.


Впровадженням комп'ютерних технологій в навчальний процес, наукові дослідження, функціонуванням локальних мереж опікується створений в 1991 році центр нових інформаційних технологій в складі якого функціонують комп'ютерні класи, телестудія, сучасна друкарня, відділення комп'ютерної поліграфії, вузол Іnternet:. Функціонує інформаційний WЕВ-сервер університету. Застосовується комп'ютерна анімація.


Вказане обладнання використовується в роботі морфологічного, фізіологічного, біохімічного, навчально-наукових комплексів. З участю матеріальної бази науково-дослідного центру університету, лабораторії і відділень санаторію „Хмільник" і центру „Здоров'я" ВПС МО України, лікарень на базі клінічних кафедр, створені 39 науково-навчально-лікувально-профілактичних комплексів по впровадженню в навчальний процес і лікувальну практику сучасних методів і стандартів лікування, діагностики і реабілітації важкохворих.


Університетом в 2005 р. залучено позабюджетних коштів 23848 тис.грн., з них на капремонт, будівництво було витрачено 6297,0 тис.грн., придбано навчального, наукового та лікувально-діагностичного обладнання на суму 694794 грн., на 360686 грн. закуплено навчальної літератури і періодичних медико-біологічних видань.


В 2005 році для діагностичного центру придбано спіральний комп'ютерний томограф, в центрі організована робота відділення комп'ютерної діагностики. Університетом закуплена установка для ендоскопічних методів лікування урологічних хворих, сучасний апарат для ультразвукового обстеження (УЗО-4Д), проточний цитофлуориметр.


В університеті налагоджене комплексне використання коштовної комп'ютерної лабораторно-діагностичної апаратури, якою оснащені підрозділи науково-дослідного центру (світлові мікроскопи „Leica" з відеосистемою „Йена” з демонстраційною насадкою, мікроскоп ПЕМ-100М, ультрамікротом УМПТ-4; сучасні рідинні хроматографи, інфрачервоний спектрофотометр SРЕСORD 2b/R імуноферментний аналізатор SТАТ FАХ 303/РLUS, апарати ультразвукової діагностики „Ultramark 9”, „Тоshibа-SSА-220А", комплекс аналізу функції зовнішнього дихання „Меdgraphics”, аналізатор крові „Аutoluzez АL820”, комп'ютерний комплекс для аналізу ЕКГ, реовазограм, ФЕКГ, пульсометрії та ін.).


Клінічні кафедри, на яких організована підготовка з спеціальностей лікувальна справа, педіатрія, стоматологія, фармація, клінічна фармація розташовані на базах спеціалізованих відділень і центрів 24 лікувально-профілактичних установ обласного, міського і іншого підпорядкування у містах Вінниці, Хмельницькому і Житомирі. Загальний фонд лікарняних ліжок на базах кафедр - 7736. В навчальному і лікувально-діагностичному процесах використовується біля 90% ліжкового фонду клінічних баз. Відділення міських і обласних лікарень, диспансерів, спеціалізованих центрів, на базах яких розміщені клінічні кафедри, оснащені сучасним лабораторним і ліку вально-діагностичним обладнанням. Потужність поліклінік клінічних баз у м. Вінниці 3089 відвідувань, у Хмельницькому -1725, у м. Житомирі - 2100. Клінічними базами також є Центр реабілітації та фізіотерапії збройних сил України та Український державний НДІ реабілітації інвалідів.


Функціонують дві оздоровчо-спортивні бази на 200 осіб, загальна площа їх приміщень 1172 кв.м. (на березі Чорного моря і р. Південний Буг), санаторій-профілакторій на 50 місць, здоровпункт, стрілецький, лижна база, зала важкої атлетики і тренажерна зала, стадіон і спортивні площадки; п'ять студентських гуртожитків університету з проектною ємкістю 3161 ліжко-місце і один гуртожиток для лікарів факультету післядипломної освіти; 4 їдальні і 5 буфетів, студентське кафе, які за нормами забезпечують потреби в закладах громадського харчування.


Бібліотека з книжковим фондом понад 500 тис. видань з трьома філіалами, читальними залами на 500 читацьких місць, необхідними каталогами (в т.ч. електронними) в повній мірі здійснює інформаційно-методичне забезпечення учбового процесу і науково-дослідної роботи. Активну участь в організації навчально-методичного забезпечення підготовки лікарів здійснюють викладачі кафедр. В 2005 році ними видано: 5 підручників, 35 навчальних посібників, 39 методичних розробок, рекомендацій для студентів.


Пріоритетні напрямки наукової діяльності університету: • охорона материнства і дитинства (профілактика захворюваності, інвалідності та смертності серед жінок і дітей, створення та впровадження нових методів діагностики, лікування, реабілітації і вивчення патогенетичних механізмів перинатальної патології та чинників ризику);

 • профілактика, діагностика, лікування та реабілітація хронічних захворювань серед різних груп населення (серцево-судинна патологія, патологія органів травлення, дихання, сечостатевої системи, нервової системи, алергічні захворювання тощо);

 • створення, проведення експериментальних досліджень та впровадження нових лікарських засобів, апаратів і приладів.


Особлива увага приділена виконанню фундаментальних наукових досліджень, а саме: • вивченню антропологічних, генетичних, фізіологічних та психологічних характеристик організму людей різного віку (від неонатального до похилого) з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань;

 • визначенню закономірностей морфогенезу та патоморфозу захворювань різного походження з метою розроблення і удосконалення технологій вторинної профілактики;

 • розробці сучасних лікувально-профілактичних технологій.


Крім кафедральних колективів у виконанні зазначених напрямків досліджень активну участь приймають: • науково-дослідний центр з лабораторією функціональної морфології і генетики розвитку та науково-експериментальною клінікою;

 • центр нових інформаційних технологій;

 • лабораторія експериментальної нейрофізіології;

 • експериментальна фармакологічна лабораторія;

 • клініко-діагностична алергологічна лабораторія;

 • клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія;

 • бактеріологічна лабораторія;

 • лабораторія експериментальної кардіології.


Вказані наукові лабораторії пройшли акредитацію та отримали відповідні атестати.


В університеті 12 наукових шкіл, зокрема наукові школи фізіологів, анатомів, функціональної морфології та антропогенетики, фармакологів, мікробіологів, акушер-гінекологів, дитячих хірургів, а також наукова терапевтична школа, наукова школа експериментальної хірургії органів черевної порожнини; наукова школа соціальної медицини, наукова гігієнічна школа, наукова школа клінічної епідеміології захворювань нервової системи тощо.


Заплановані завдання з науково-дослідної роботи кафедр та наукових підрозділів повністю виконані. Зокрема, в 2005 році здійснювалась 51 науково-дослідна робота, завершено виконання 6 наукових досліджень.


49 науково-дослідних робіт виконувались за ініціативою університету, 1 наукове дослідження проводилось за господарським договором, здійснювалось 31 клінічне випробування нових лікарських засобів. З числа перерахованих наукових досліджень 44 присвячені розробленню нових медичних технологій.


За 2005 рік співробітниками університету видано:
- монографій – 12;підручників - 5; навчальних посібників - 35; методичних рекомендацій, довідників, вказівок для практичної охорониздоров'я - 26; методичних рекомендацій, розробок, вказівок для студентів - 39; інформаційних листів - 12; збірників матеріалів - 5.


Опубліковано статей - 760, в т.ч. за кордоном - 19; тез - 423, в т.ч. за кордоном - 20.


На базі ВНМУ проведено наукових та науково-практичних конференцій - 64.


В університеті видаються 3 фахових періодичних видання, які включені до переліку ВАК України, а саме журнали:
Вісник Вінницького національного медичного університету, Вісник морфології, Віоmеdісаl аnd Віоsocial Аntropology.


Видається багатотиражна університетська газета „Молодий медик” та необхідні навчально-методичні матеріали для забезпечення навчального процесу.


Співробітниками клінічних кафедр в 2005 році проліковано хворих -18253; виконано оперативних втручань - 12248; проконсультовано хворих - 181711; впроваджено 284 нових лікувально-діагностичних методів; виконано 975 виїздів по санавіації; здійснено виступів на науково-практичних конференціях - 351; здійснено виступів на засіданнях наукових товариствах - 186.


Завідувачі клінічними кафедрами очолюють профільні обласні наукові медичні товариства Вінниччини, Хмельниччини, активно працюють в складі медичних експертних комісій.

Факультети:

Факультети:

- медичний;
- стоматологічний;
- фармацевтичний.

 

Спеціальності:

 • Лікувальна справа
 • Медична психологія
 • Педіатрія
 • Стоматологія
 • Клінічна фармація
 • Фармація

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На конкурсній основі на перший курс до університету мають право бути зарахованими особи, які здобули вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра.


3. ВНМУ ім. М.І.Пирогова здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости