Дипломатична академія України при Міністерстві Закордонних справ України
Small_logo
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

У 1995 р. Указом Президента України було утворено при Мiнiстерствi закордонних справ України Дипломатичну академiю України.


Основним завданням Дипломатичної академiї України є пiдготовка на базi вищої освiти та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв дипломатичних, консульських, зовнiшньоекономiчних та iнших представництв України за кордоном для роботи в мiжнародних органiзацiях та в держаних органах, що займаються питаннями зовнiшнiх зносин України, а також проведення науковоаналiтичних дослiджень у галузi мiжнародних вiдносин.


Дипломатична академiя України при МЗС України є провiдним навчальним закладом IV рiвня акредитацiї ВНЗ у системi пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв для роботи у сферi мiжнародних вiдносин. ДАУ готує дипломатичнi кадри i веде пiдготовку магiстрiв зовнiшньої полiтики.


Професорсько викладацький склад: 55 висококвалiфiкованих фахiвцiв академiки, професори, доценти, вiдомi дипломати, юристипрактики.


Навчання в Академiї проводиться за денною формою (пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв дипломатичної служби).


В Академiї дiють постiйнi короткотермiновi курси для керiвних працiвникiв мiнiстерства та iнших осiб, призначених на посади послiв, радникiвпосланникiв i генеральних консулiв.


За десять рокiв iснування Aкадемiя пiдготувала 373 квалiфiкованих спецiалiстiв, якi стали гiдним поповненням дипломатичних лав Мiнiстерства закордонних справ України, а Академiя стала визнаним навчальним закладом не тiльки в Українi, але i за кордоном. У ДАУ набувають професiйної пiдготовки громадяни зарубiжних країн Азербайджану, Вiрменiї, Грузiї, Казахстану, Туркменiстану, Індонезії та iнших.


Головною метою дiяльностi Дипломатичної академiї України в сферi мiжнародних зв'язкiв є встановлення та розвиток взаємовигiдного спiвробiтництва з профiльними навчальними закладами та науковими центрами зарубiжних країн. В галузi пiдготовки кадрiв укладено двостороннi довгостороковi угоди про спiвробiтництво з дипломатичними академiями МЗС Грецiї, Казахстану, Росiї, Хорватiї та Дипломатичним iнститутом МЗС Єгипту, якi передбачають взаємний обмiн навчальнометодичними планами, науковою лiтературою, проведення спiльних науковопрактичних конференцiй, обмiн викладачами та слухачами. Академiя є активним учасником мережi дипломатичних освiтнiх закладiв країн Центральноєвропейської iнiцiативи та членом Мiжнародної асоцiацiї ректорiв дипломатичних академiй.


Дипломатична академiя України при МЗС України бере участь у багатьох мiжнародних програмах, має творчi зв'язки з провiдними вищими навчальними закладами, США, Великобританiї, Нiмеччини, Францiї, Iспанiї, Бельгiї, Словаччини, Польщi, Австрiї, країн СНД та багатьох iнших.


Свiдченням мiжнародного визнання Дипломатичної академiї України як центру пiдготовки фахiвцiв для зовнiшньополiтичної дiяльностi є постiйна участь науковцiв та викладачiв Академiї у мiжнародних наукових конференцiях та семiнарах в провiдних країнах свiту.


Дипломатична академiя України стала невiд'ємною частиною нашого часу, бо створена вона як вiдгук на гостру потребу в кадрах для дипломатичної та консульської служби України.

Факультети:

Спеціальності:

Навчання здійснюється за спеціальністю «Зовнішня політика» (ліцензія Міністерства освіти і науки України, серія АВ №506155 від 16.12.2009р.).

Факультеты и специальности

Условия поступления

До Дипломатичної академії приймаються громадяни України віком до 40 років, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра) та вільно володіють однією з іноземних мов.Прийом до Дипломатичної академії здійснюється за державним замовленням і за договорами між Академією та замовниками на умовах, що визначаються цими договорами.


За державним замовленням приймаються: • працівники дипломатичної служби, умови та порядок направлення яких на навчання до Академії визначаються внутрішнім нормативним актом МЗС України;

 • - громадяни України віком до 40 років, які працюють в органах державної влади, займаються питаннями зовнішніх зносин України, мають стаж державної служби не менш як один рік (на останньому місці роботи), займають посади V-VII категорій, за угодою-направленням цих органів і попереднім погодженням із МЗС України.


Інші громадяни України приймаються за договорами між Академією та замовниками на умовах, що визначаються цими договорами.


Громадяни інших держав приймаються на навчання до Академії на підставі міжнародних договорів України, договорів, укладених Академією із зарубіжними навчальними закладами та організаціями, індивідуальних договорів, контрактів на умовах, визначених цими договорами, контрактами.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости