Одеський державний економічний університет
Odey
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Одеський державний економічний університет – один з провідних економічних закладів України. Він поєднує славні традиції минулого з найсучаснішими новаціями.


16 травня 1921 р. Одеським губвиконкомом було видано наказ щодо заснування Одеського інституту народного господарства. У витоків стояли видатні вчені-економісти: Віктор Моріцович Штейн, Олексій Якович Шпаков, Антон Самойлович Бориневич, Григорій Ісаакович Тіктін, Сергій Іванович Солнцев, Гаврило Іванович Танфільєв.


У 1922/23 навчальному році із 43 викладачів Одеського інституту народного господарства 11 професорів та доцентів мали дореволюційний стаж роботи у вищій школі. Вони розробляли основні засади економічної політики держави, створили наукові школи, які перетворили навчальний заклад у науковий економічний центр Півдня України. Кожний із них виховав цілу плеяду фахівців, викладачів, науковців у галузі економічної науки.


З перших днів діяльності Одеського інституту народного господарства проводилась плідна науково-дослідна робота у галузі економічної теорії, права, фінансів, кредиту та грошового обігу, бухобліку та аналізу господарської діяльності. Вчених хвилювали проблеми соціально-економічних перетворень в умовах нової економічної політики, уявлення про основну рушійну силу й засади таких перетворень.


1927 року в інституті починають приймати до аспірантури. Вона значною мірою забезпечувала потреби ВНЗ у наукових кадрах.


Початок 30-х рр. був дуже знаменним в історії навчального закладу. У 1930 – 1932 рр. у Радянському Союзі було проведено кредитну реформу, унаслідок якої комерційний кредит було замінено банківським, створено єдиний банк.


Відсутність досвіду організації кредитування господарства і планування грошового обігу, проблема підготовки кадрів економістів для роботи у системі Держбанку країни стала передумовою реорганізації 1931 року Одеського інституту народного господарства на Кредитно-економічний інститут із підпорядкуванням його Правлінню Держбанку СРСР.


З перших днів роботи у Одеському кредитно-економічному інституті сконцентрувалось ядро відомих вчених-економістів, які працювали ще в Одеському інституті народного господарства. Серед них корифеї: професори Г.І.Тіктін, А.С.Бориневич, М.М.Усоскін, М.П.Шмульян, М.О.Рабінович, С.Я.Боровой та ін.


Навчальний процес забезпечували викладачі десяти кафедр інституту.


29 липня 1941 р. Одеський кредитно-економічний інститут отримав розпорядження правління Одеської обласної контори Держбанку про евакуацію до м. Саратова. З прибуттям до Саратова Одеський кредитно-економічний інститут тимчасово припинив свою діяльність, оскільки був об’єднаний з Саратовським кредитно-економічним інститутом.


Після звільнення Одеси наказом правління Держбанку СРСР від 25 квітня 1944 р. відповідно до рішення Ради Народних Комісарів СРСР від 20 квітня 1944 р. діяльність Одеського кредитно-економічного інституту відновилася 31 червня 1944 р.


На початку 50-х рр. інститут став випускати щорічно для народного господарства близько 100 фахівців, які отримували знання на стаціонарних факультетах.


Зміцнення матеріальної бази інституту дало можливість створити нові факультети: 1965 р. – планово-економічний, 1967 р. – фінансово-економічний, 1968 р. – факультет економіки праці. З 1 жовтня 1966 р. почали функціонувати підготовчі курси.


2 грудня 1966 року Рада Міністрів СРСР прийняла постанову про реорганізацію Одеського кредитно-економічного інституту в Одеський інститут народного господарства. Перетворення Одеського кредитно-економічного інституту у багатопрофільний вищий навчальний заклад, а також господарська реформа, що проходила в країні, спричинили офіційне перейменування колишнього Одеського кредитно-економічного інституту в Одеський інститут народного господарства, який був покликаний готувати фахівців для різних галузей народного господарства. Інститут став відомим центром економічної науки на Півдні Україні, трансформувався на вищу економічну школу широкого профілю.


Гідно оцінивши досягнення та заслуги колективу інституту, який займав провідне місце серед вузів України, Кабінет Міністрів України, Постановою від 13 липня 1993 р. створив на його базі Одеський державний економічний університет.


Сьогодні Одеський державний економічний університет – це сучасний науково-освітній центр Півдня України, який визначається фундаментальністю та системністю знань, поєднанням освіти, науки та інновацій у єдиний комплекс, високим рівнем міжнародних зв’язків.


Ураховуючи інтереси регіону, в університеті здійснюється підготовка фахівців за 4 галузями знань, 13 напрямками та 40 магістерськими програмами за науковим та професійним спрямуванням. Університет один із перших в Україні започаткував ступеневу систему підготовки фахівців: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; включився до впровадження кредитно-трансферної системи згідно з концептуальними засадами Болонського процесу; розпочав системне впровадження дистанційної форми навчання.


Усього в університеті та його структурних підрозділах навчається майже 10 000 студентів, аспірантів, докторантів і здобувачів, серед яких громадяни СРВ, Монголії, КНР, Ізраїлю, Румунії, Кіпру, Туркменістану, Конго, Молдови тощо. За роки існування в стінах університету підготовлено майже 95 тис. фахівців, які працюють на чотирьох континентах у п’ятдесяти країнах світу.


Науковий потенціал університету складає більш ніж 500 осіб професорсько-викладацького складу, понад 320 з яких мають науковий ступінь, у тому числі 48 докторів наук, професорів. В університеті працює 11 академіків галузевих академій, 7 заслужених працівників освіти, діячів науки і техніки, що дозволяє успішно виконувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.


Сьогодні функціонують в університеті наукові школи д.е.н., проф. А.К.Покритана, д.е.н., проф. І.А. Рабіновича, д.е.н., проф. В.Ф. Палія, д.е.н., проф. Л.М.Крамаровського, д.е.н., проф. В.І.Осіпова, проф. М.М.Ямпольского, проф. М.Г.Бажала, проф. В.С.Козлова, проф. Я.М.Єрліха, які широковідомі в України та за кордоном своїми досягненнями в галузі економічної теорії, фінансів, грошового обігу та кредиту, статистики, економіки підприємства, маркетингу.


У межах цих шкіл проводиться підготовка аспірантів та докторів наук.


Починаючи із 1972 року, в університеті функціонує спеціалізована рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій. За період її існування було захищено понад 300 кандидатських і більше 70 докторських дисертацій.


Підготовка фахівців здійснюється на 9 факультетах, до складу яких входять 29 кафедр, із них 17 випускових кафедр очолюють доктори наук, професори. В університеті діє система безперервної підготовки фахівців: довузівська підготовка (підготовчі курси), академічна (бакалавр, спеціаліст, магістр) та післядипломна освіта (надання другої вищої освіти, підвищення кваліфікації). Одеський державний економічний університет акредитований у повному обсязі за ІV рівнем акредитації.

  Факультети:

Факультет економіки і управління виробництвом

Комерційний факультет

Кредитно-економічний факультет

Відділ міжнародних зв'язків

Факультет довузівської підготовки

Кафедра історії України

Кафедра філософії і культурології

Кафедра політології

Кафедра загальної економічної теорії

Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра економіки і управління національним господарством

Кафедра економіки підприємства

Кафедра банківської справи

Кафедра мовної та психолого-педагогічної підготовки

Кафедра правознавства

Спеціальності:

економічна теорія;

економіка підприємства ( з розділом за спеціалізаціями на старших курсах);

міжнародна економіка;

фінанси;

оподаткування;

банківська справа;

маркетинг;

управління персоналом і економіка праці;

облік і аудит;

облік і аудит в агропромисловому комплексі;

прикладна статистика;

економічна кібернетика;

менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

туризм;

експертиза товарів і послуг.

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістраприймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


4. Одеський державний економічний університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) за умови наявності узгоджених навчальних планів або другий (третій) курси (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


5. Одеський державний економічний університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України No 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости