Київський національний торговельно-економічний університет
3
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Його історія бере початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, створеного в 1946 р. Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР № 50 від 14.01.59 р. філіал передано у підпорядкування Харківському інституту радянської торгівлі, в тому ж році - Донецькому інституту радянської торгівлі.
    Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 195 від 04.03.66 р. створено Київський торгово-економічний інститут.
    Постановою Кабінету Міністрів України № 542 від 29.08.94 р. перетворений у Київський державний торговельно-економічний університет.
    Указом Президента України № 1059/2000 від 11.09.2000 р. надано статус національного. Більш докладно етапи розвитку університету висвітлено у монографії "Історія Київського національного торговельно-економічного університету" (колектив авторів на чолі з А.А.Мазаракі, 2006 р.).


   Університет є лідером у реформуванні вищої освіти в Україні, має високий рейтинг у вітчизняному освітньому середовищі. Першим здійснив суттєве оновлення змісту освіти та широке впровадження у навчальний процес інноваційних технологій на основі інформатизації, кредитно-трансферної системи, прогресивних методів оцінювання знань студентів тощо. Послідовно реалізуються положення Болонського процесу на шляху європейської інтеграції. Активно діє інтегрована ступенева освіта в рамках техноекономполісу. Загальновизнаною в Україні є система перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за національними і міжнародними програмами, у т.ч. за програмами "Магістр-бізнес-адміністрування”, "Європейський менеджмент - СеМВА”. 
    У 2006 році приєднався до всесвітньо відомої Великої Хартії університетів. 
    Здобутки університету у 2007 році, як і в минулі роки, відзначено золотою медаллю на Всеукраїнській освітній виставці.

    Маючи велике науково-методичне напрацювання та практичний досвід у впровадженні сучасних форм і методів організації навчального процесу, університет виконує функції науково-методичного центру для вищих навчальних закладів України по підготовці фахівців галузей знань "Менеджмент і адміністрування”, "Сфера обслуговування” напряму підготовки з товарознавства і торговельного підприємництва, а також для системи Державного казначейства України. Є розробником державних стандартів з цих напрямів. 
    Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців здійснюється за державним замовленням та угодами з юридичними і фізичними особами із зовнішньої і внутрішньої торгівлі, фінансової і банківської системи, митної служби, конкурентної політики, страхової справи, економіки підприємництва, менеджменту інноваційної діяльності, маркетингу, рекламного бізнесу, комерційного і фінансового права, бухгалтерського обліку, фінансового аналізу і контролю, експертизи товарів та послуг, туризму, готельного і ресторанного господарства, захисту прав споживачів, виставкової діяльності, комерційної діяльності на ринку нерухомості, психології, філології (переклад).
    Університет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за бакалаврськими і магістерськими програмами. Діє система роботи, спрямована на постійне зростання рівня якості освіти.
    Навчається 37 тис. студентів.


Університет має потужний науковий потенціал. Вектор університетської науки спрямований на розробку фундаментальних і прикладних актуальних проблем соціально-економічного розвитку України. Працюють 11 наукових шкіл, аспірантура і докторантура. Результати досліджень обговорюються на міжнародних та вітчизняних наукових і науково-практичних конференціях, на сторінках заснованих в університеті журналів "Вісник КНТЕУ”, "Товари і ринки”, а також висвітлюються в монографіях, численних статтях. Створено сприятливі умови для студентської наукової діяльності. Студенти університету активно виступають на всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах, де здобувають призові місця. 
    При університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. 
    У галузі вдосконалення підготовки фахівців, їх працевлаштування, проведення науково-технічних заходів університет співпрацює на основі довгострокових договорів з міністерствами, відомствами, науковими установами, організаціями, підприємствами, творчими спілками і товариствами. Особливо плідні творчі стосунки з Рахунковою палатою, Національним банком, міністерствами економіки, фінансів, закордонних справ України, Державним казначейством, Державною податковою адміністрацією, Державною митною службою, Антимонопольним комітетом, Пенсійним фондом, Головним контрольно-ревізійним управлінням України, Торгово-промисловою палатою України, Державною службою туризму і курортів, АБ "Надра”, "Аваль” та багатьма іншими установами.
    Постійно розвиваються і закріплюються позиції університету на міжнародному рівні. Діють творчі багаторічні зв'язки із 48 закордонними університетами Франції, Польщі, Греції, Німеччини, Китаю, Словакії, Білорусі, Росії, Молдови та інших країн. Здійснюється обмін викладачами, студентами, виконуються міжнародні проекти щодо інтеграції вищої освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців. 

    Університет є членом 10 престижних міжнародних організацій таких, як Міжнародна асоціація університетів, Європейська асоціація міжнародної освіти, Міжнародна спілка товарознавства і технології, Європейська Академія Ритейлу, Російська асоціація бізнес-освіти та ін.

Факультети:

До складу університету входять: 

 • Інститут вищої кваліфікації (ІВК)
 • Французько-Український інститут управління (ФУІУ)
 • Інституту молоді "Інтелект"
 • Центр іноземної ділової мови
 • Центр навчально-тренінгових фірм 
 • Відділення довузівської підготовки іноземних громадян
 • Навчально-методичний відділ
 • Центр трансферу технологій
 • Відділ аспірантури і докторантури
 • Центр науково-дослідної та інноваційної діяльності
 • Лабораторія дистанційного навчання

Факультети:

 • Обліково-економічний факультет
 • Товарознавчий факультет
 • Факультет економіки, менеджменту та права
 • Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
 • Факультет фінансів та банківської справи

 

Регіональні навчальні підрозділи:

 •   ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Київського національного торговельно-економічного університету 
 •   ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Київського національного торговельно-економічного університету
 •   ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ Київського національного торговельно-економічного університету 
 •   ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ (м. Київ) Київського національного торговельно-економічного університету 
 •   ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ Київського національного торговельно-економічного університету 
 •   КОЛОМИЙСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ Київського національного торговельно-економічного університету 
 •   ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ Київського національного торговельно-економічного університету 
 •   ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ Київського національного торговельно-економічного університету 
 •   ЯЛТИНСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ Київського національного торговельно-економічного університету 
 •   УЖГОРОДСЬКЕ ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ Київського національного торговельно-економічного університету 
 •   ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ Київського національного торговельно-економічного університету 
 •   ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ВИЩЕ КОМЕРЦІЙНЕ УЧИЛИЩЕ Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету 


Спеціальності:

 • Товарознавство
 • Технологія продуктів харчування
 • Економіка та управління національним господарством
 • Економіка та управління підприємствами
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 • Економічна кібернетика
 • Облік і аудит в підприємництві
 • Державний фінансовий контроль
 • Аудит державних фінансів
 • Товарознавство та комерційна діяльність
 • Управління товарними системами та мерчандайзинг 
 • Товарознавство та комерційна логістика
 • Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі
 • Товарознавство та експертиза в митній справі
 • Експертиза товарів та послуг
 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Маркетинг
 • Реклама та зв’язки з громадськістю
 • Комерційне право
 • Фінансове право
 • Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності
 • Банківська справа
 • Фінанси

Факультеты и специальности

Условия поступления

Прийом до вищих навчальних закладів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від формивласності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  бакалавра (спеціаліста,  магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнямолодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньоїосвіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальноюсередньою освітою. 


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівняспеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавра.  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівняспеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань такожприймаються особи з повною загальною середньою освітою. 


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи,  які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань також приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс  (зі скороченим терміном навчання)  або другий курс  (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)  осіб,  які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від11.09.2007  № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій зпідготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»  та від 20.06.2007  № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста»  і зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.


Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс  (зі скороченим терміном навчання) або на другий  (третій) курс  (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,  які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра  (спеціаліста,  магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки,  який визначається відповідно до постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 20.06.2007 № 839 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста»  та зазначається у правилах прийому до вищого навчального закладу.


Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости