Київський гуманітарний інститут
Inst
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Київський гуманiтарний iнститут - вищий навчальний заклад недержавної форми власностi, створений у 1994 роцi та акредитований за IV освітньо-кваліфікаційним рiвнем. KГI - член Мiжнародної Кадрової Академiї, пiдтримує зв'язки з iноземними унiверситетами. Навчальний процес має мiжнародну орiєнтацiю, проводиться за сучасними методиками з використанням iнформацiйних технологiй висококвалiфiкованими викладачами України та iноземних унiверситетiв.


На сьогоднi проведено 7 випусків спецiалiстiв з врученням дипломiв державного зразка. 85% викладачiв мають наукову ступiнь докторiв та кандидатiв наук, iз них майже половина має практичний досвiд дипломатичної дiяльностi. В iнститутi працюють студентські наукові товариства "Євроклуб","Бізнесклуб", які надають змогу студентам брати участь в мiжнародних конференцiях та семiнарах, вiдвiдувати зарубiжнi вищi навчальнi заклади та мiжнароднi органiзацiї. КГI спiвпрацює з Ланкастерським Унiверситетом (Велика Британiя), розроблена спiльна програма, за якою професорський склад Ланкастерського Унiверситету щорiчно викладає професiйно-орiєнтованi дисциплiни для студентiв старших курсiв факультетiв. Згiдно з Ланкастерськими програмами дисциплiни викладаються з двох спецiалiзацiй: мiжнароднi вiдносини та дипломатiя мiжнародних вiдносин, мiжнародне право. До викладання дисциплiн з кожної спецiалiзацiї залученi кращi вченi України, дипломати, представники Нацiональної Академiї Наук, провідні фахівці-економісти.


На базi Лiнгвiстичного Центру iнститут органiзовує курси з вивчення iноземних мов: • Дiлова англiйська та нiмецька мови для:

  1. бiзнесу та комерцiї;

  2. зовнiшньої торгiвлi;

  3. банківської справи;

  4. фондового ринку.


 • Курси з вивчення та удосконалення знань з iноземних мов:

  1. англiйської;

  2. нiмецької;

  3. французької;

  4. iспанської;

  5. iталiйської;Студенти проходять підготовку до складання єкзаменів: • IELTS

 • TOEFL

 • TOEIC

 • CEELT

 • FCE

 • CAEФакультети:

 • Факультет міжнародних відносин
 • Факультет Романо-Германської філології
 • Економічний факультет

Спеціальності:

 • Фінанси
 • Маркетинг
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародні відносини
 • Мова та література

Факультеты и специальности

Условия поступления

До Інституту приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.


Прийом до Інституту на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.


Інститут приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).


Інститут здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости