Хмельницький економічний університет
Heu
Голосовать:
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 3

ПВНЗ “Хмельницький економічний університет” створено на базі Хмельницького приватного інституту бізнесу (ХПІБ), який засновано 21 травня 1992 року (рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради народних депутатів від 21.05.1992 р. №128-Д „Про реєстрацію Хмельницького приватного інституту бізнесу”) як навчальний заклад з новою освітньою спрямованістю, яка враховувала б сучасні ринково-економічні реалії. ХПІБ був першим приватним вищим навчальним закладом в м. Хмельницькому. У відповідності з рішенням загальних зборів трудового колективу 26 травня 2004 року (протокол №3) ХПІБ було перейменовано в Приватний вищий навчальний заклад “Хмельницький економічний університет” (ПВНЗ “ХЕУ”).
      
Університет орієнтує всю навчально-виховну роботу на вирішення завдань, пов’язаних з демократизацією економічної системи в Україні, регіонально-кадровою політикою.

У 1994 році на кафедрах інституту працювало 30 викладачів, із них – 3 професори і 19 кандидатів наук, доцентів. Інститут готував спеціалістів з бухгалтерського обліку і аудиту в промисловості, які можуть працювати в різних галузях народного господарства.

У 1995 році в інституті вже навчалося 200 студентів. Для навчального процесу орендовано нове приміщення, створено достатній аудиторний фонд і чотири кафедри, де працювало 20 викладачів та 10 співробітників. 29 червня 1995 року Міністерство освіти і науки України надає інституту ліцензію за ІІ рівнем акредитації із спеціальності „Облік і аудит” з обсягом прийому на денну форму навчання 75 осіб. У цьому ж році після дворічної підготовки отримали дипломи про вищу освіту перші випускники і стовідсотково знайшли своє місце на ринку праці, створили свої власні підприємства, стали бізнесменами.

У 1997 році інститут вже нараховував 250 студентів очної і заочної форми навчання. Тут викладали 24 доктори і кандидати наук, 7 старших викладачів і 6 аспірантів.

Викладачами кафедр за період з 1992 по 1997 роки видано 5 підручників, 4 навчальних посібники, 12 методичних розробок, видруковано 25 наукових статей.

В 1996-1997 роках інститут обладнав спортбазу, що розширило нові перспективи для удосконалення фізично-оздоровчої роботи.

В 1998 році в інституті вже навчалося 300 студентів. Навчальний процес здійснювали 32 викладачі, площа навчальних приміщень склала 2000 м2, з’явився новий комп’ютерний клас. Фонд бібліотеки зріс до 15 тис. примірників. Інститут отримав право на відкриття нової спеціальності „Фінанси” з обсягом прийому 75 осіб щорічно на денну форму навчання. У цьому ж році створено кафедру фінансів. Визначилися і базові підприємства для організації і проведення виробничих практик студентів. Їх кількість склала понад 50.

В 1999-2000 роках інститут виріс кількісно і якісно. За власні кошти на аукціоні викуплено новий 5-ти поверховий навчальний корпус загальною площею 2000 м2. Це дозволило створити прекрасний читальний зал на 60 місць, наукову бібліотеку, яка нараховувала близько 25 тис. примірників наукових та навчальних видань, два комп’ютерні класи з найсучаснішим обладнанням.

Підготовка спеціалістів здійснювалася з 3 спеціальностей, оскільки в 2000 році було отримано ліцензію на підготовку фахівців із спеціальності „Економіки підприємства”. Було створено курси довузівської підготовки, а в райцентрах Хмельницької області засновано школи бізнесу. Здійснено перший випуск спеціалістів.

У 2000 р. спеціальність „Облік і аудит” Міністерством освіти і науки акредитовано за III рівнем.

Крім надання вищої освіти, інститут у 2001 році запровадив курсову професійно-технічну підготовку студентів з спеціальностей „Секретар керівника” (організації, підприємства, установи) та „Оператор комп’ютерного набору”.

Для поліпшення якості викладання і удосконалення організації науково-методичної роботи в січні 2002 року в інституті було створено дві нові кафедри:
-    українознавства і культури;
-    політико-правових дисциплін (з березня 2003 року – гуманітарно-правових дисциплін).

В 2002 році в інституті навчалося близько 1000 студентів. В складі інституту працюють курси перепідготовки, три бізнес-класи у Красилові, Деражні та Волочиську. Відкрито заочні та вісім очних підготовчих  курсів у Хмельницькому, Шепетівці, Городку, Дунаївцях, Новій Ушиці, Полонному, Старокостянтинові та Теофіполі.

У цьому ж році успішно завершено акредитацію спеціальності „Фінанси” по освітньо-кваліфікаційному рівню „Бакалавр”. Розпочато підготовчу роботу з акредитації і ліцензування спеціальності „Економіка підприємства”.

18 червня 2004 р. Хмельницький інститут бізнесу перейменовано в Приватний вищий навчальний заклад „Хмельницький економічний університет”, у структурі якого виокремлено три факультети.

В університеті працює Центр довузівської підготовки, який відповідно до ліцензії серії АБ № 298009 проводить підготовку до вступу у вищий навчальний заклад.

В університеті підготовка спеціалістів в галузі економіки базується на таких основних методичних і організаційних принципах:


    -    демократизація адміністративно-функціональної сфери діяльності;
    -    гуманітаризація та гуманізація навчально-виховного процесу, відповідно збільшено частку дисциплін гуманітарного циклу, пріоритет відведено загальнолюдським, моральним і духовним цінностям в навчанні та вихованні;
    -    формування національно-патріотичної свідомості і громадянської гідності;
    -    забезпечення умов для розвитку інтелектуальних, творчих можливостей особистості;
    -    спрямованість навчального процесу на вирішення взаємопов’язаних завдань освіти, виховання і розвитку;
    -    забезпечення науковості педагогічного процесу;
    -    забезпечення системності і послідовності навчання та виховання;
    -    диференційований підхід до підготовки спеціалістів;
    -    сполучення платного навчання та самофінансування;
    -    автономія в організації підготовки спеціалістів;
    -    координація розвитку освіти;
    -    інтеграція підготовки спеціалістів з наукової і практичної діяльності;
    -    дотримання конкурсно-контрактної системи в комплектуванні професорсько-викладацького складу;
    -    забезпечення високої культури в праці і побуті;

    -    регулярне використання нових програм у навчальному процесі, динамізм, постійне оновлення і саморегуляція системи підготовки спеціалістів в залежності від потреб регіону;
    -    забезпечення пріоритетності творчої діяльності перед репродуктивною;
    -    створення умов для самовдосконалення і самоосвіти.


Підготовка бухгалтерів, фінансистів, економістів, маркетологів та менеджерів в ПВНЗ „Хмельницький економічний університет” проводиться з метою підвищення ефективності виробництва, як в регіоні зокрема, так і в цілому по Україні, забезпечення висококваліфікованими кадрами в бухгалтерській, фінансовій та економічній галузях функціонування тих чи інших суб’єктів підприємництва.

Одне з головних завдань університету полягає у всебічній та ґрунтовній підготовці фахівців з економіки II, III, IV рівнів акредитації за наскрізними навчальними планами, що дозволяє створити умови академічної та професійної мобільності при подальшому отриманні студентами освіти за наступними рівнями акредитації в інших навчальних закладах України. Це дозволить вирішити низку актуальних соціально-економічних проблем регіону,  до яких відносяться:


    -    вирішення кадрової насиченості народного господарства, приватних, кооперативних, орендних, акціонерних підприємств;
    -    наближення підготовки фахівців із спеціальностей „Облік і аудит”, „Фінанси”, „Економіка підприємства” „Менеджмент організацій” та „Маркетинг” до регіонів компактного проживання студентів, їх сімей, а також до місць їх майбутнього працевлаштування;
    -    створення гнучкої і оперативної системи замовлення, підготовки та перепідготовки кадрів, яких вимагають нові тенденції соціально-економічної практики;
    -    вирішення проблем зайнятості молоді, що дозволить відвернути її від кримінальної діяльності, знизити рівень безробіття і покращити, таким чином, ситуацію на ринку праці;
    -    створення додаткових робочих місць для населення міста;
    -    надання можливості більш широкого доступу до вищої освіти сільській молоді регіону.

Факультети:

Інститут обліку і аудиту

Інститут обліку і аудиту виконує стратегічну місію формування фахівців вищої кваліфікації у галузях бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту.

Інститут фінансів

Інституту здійснює підготовку фахівців за напрямком "Економіка та підприємництво" спеціальності 6. 030508 "Фінанси і кредит".

Інститут економіки

Інститут здійснює підготовку фахівців за напрямком "Економіка та підприємництво" спеціальності 6. 030508 "Фінанси і кредит".

Спеціальності:

 • облік і аудит;

 • фінанси;

 • економіка підприємства;

 • комерційна діяльність;

 • менеджмент організацій;

 • маркетинг.

Факультеты и специальности

Условия поступления

Для вступу необхідні сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів:
- українська мова та література;
- географія.

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости