Хмельницький національний університет
Hnu
Голосовать:
+ Есть бюджетные места
Инфраструктура
 • безкоштовне навчання
 • платне навчання
 • гуртожитки
 • довузівська підготовка
 • військова кафедра
 • бібліотека
 • післядипломна освіта
 • аспірантура
 • докторантура
 • спортивна інфраструктура
 • їдальня
Адреса
Телефоны

Рівень аккредитації: 4

Хмельницький національний університет – найбільший на Поділлі вищий навчальний заклад, який готує спеціалістів з багатьох галузей знань і проводить навчальну, методичну, наукову та виховну роботу. Університет був заснований у 1962 році. За час свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який має найвищий ІV рівень акредитації.


Місія діяльності Університету полягає у якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій. Місія університету відображає інтереси всіх учасників освітнього процесу. З одного боку, вона передбачає задоволення потреб ринку в професійних кадрах, з іншого – задоволення потреб студентів і викладачів щодо їх всебічного професійного розвитку.


 У Хмельницькому національному університеті впроваджено ступеневу систему підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр. У рамках цієї системи функціонує п’ять навчально-наукових виробничих комплексів, до складу яких входять освітні заклади I-II рівня акредитації, загальноосвітні школи та підприємства. Університет є визнаним в Україні та за її межами науковим центром, у якому працюють більше 15-ти наукових шкіл, докторантура, аспірантура, вчені Ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій.


Хмельницький національний університет не лише активно розширює горизонти вітчизняної освіти і науки, а й наполегливо здобуває світове визнання, плідно працює у різних напрямках міжнародного співробітництва, бере активну участь у різноманітних міжнародних проектах, конференціях, програмах обміну студентами, викладачами та науковцями. Я щиро вірю в те, що навчання чи співробітництво з нашим університетом дозволить вам зайняти гідне місце в суспільстві, досягти найвищих результатів у вашій фаховій діяльності. Адже наш великий колектив працівників усвідомлює свою роль і відповідальність у вирішенні непростих завдань, які стоять перед нами, й докладе всіх зусиль для їх успішного виконання.

Факультети:

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

 • Факультет телекомунікаційних систем
  • Кафедра радіотехніки та зв'язку
  • Кафедра радіоелектронних апаратів та телекомунікацій
  • Кафедра електротехніки
 • Факультет комп'ютерних систем та програмування
  • Кафедра комп'ютерних систем та мереж
  • Кафедра системного програмування
  • Кафедра фізики

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

 • Економічний факультет
  • Кафедра економічної теорії
  • Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці
  • Кафедра обліку та аудиту
  • Кафедра економіки підприємства і підприємництва
 • Факультет бізнесу
  • Кафедра фінансів та банківської справи
  • Кафедра управління персоналом та економіки праці
  • Кафедра маркетингу
  • Кафедра ділової іноземної мови
 • Факультет менеджменту
  • Кафедра менеджменту
  • Кафедра економіки і менеджмен ту промислових підприємств

ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

 • Гуманітарно педагогічний факультет
  • Кафедра теорії і методики трудового і професійного навчання
  • Кафедра практичної психології та педагогіки
  • Кафедра екології
  • Кафедра української філології
  • Кафедра фізичного фиховання
  • Кафедра філософії та політології
  • Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки
 • Факультет міжнародних відносин
  • Кафедра міжнародної інформації
  • Кафедра міжнародних економічних відносин
  • Кафедра перекладу
  • Кафедра іноземної філології
  • Кафедра історії та країнознавства
  • Кафедра практики іноземних мов та методики викладання

ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

 • Факультет інженерної механіки
  • Кафедра технології машинобудування
  • Кафедра машин та апаратів
  • Кафедра машинознавства
  • Кафедра прикладної механіки
  • Кафедра опору матеріалів і теоретичної механіки
  • Кафедра інженерної та комп'ютерної графіки
  • Кафедра зносостійкості та надійності машин
  • Кафедра безпеки життєдіяльності
 • Факультет прикладної математики та комп'ютерних технологій
  • Кафедра програмної інженерії
  • Кафедра інформаційних технологій проектування
  • Кафедра прикладної математики та соціальної інформатики
  • Кафедра вищої математики та комп’ютерних застосувань

ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЇ, ДИЗАЙНУ ТА СЕРВІСУ

 • Факультет технологій і дизайну
  • Кафедра технології і конструювання швейних виробів
  • Кафедра технології і конструювання виробів із шкіри
  • Кафедра хімічної технології
  • Кафедра хімії

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО І ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 • Заочний факультет №1
 • Заочний факультет №2
 • Факультет довузівської та післявузівської підготовки
  • Кафедра права
  • Кафедра романо - германських мов
  • Кафедра довузівської та післядипломної економічної освіти
 • Факультет дистанційного навчання

Спеціальності:

0101 Педагогічна освіта
8.01010301 Технологічна освіта
7.01010401
  Професійна освіта
 • профілі підготовки: Транспорт;
 • профілі підготовки: Технологія виробів легкої промисловості
8.01010601 Соціальна педагогіка
0102 Фізичне виховання,спорт і здоров'я людини
7.01020302 Фізична реабілітація
0202 Мистецтво
7.02020701
  Дизайн
 • Графічний дизайн та реклама;
 • Комп'ютерний дизайн інтер'єру та меблів
 • Художнє моделювання одягу
0203 Гуманітарні науки
7.02030301 Українська мова і література
7.02030302 Англійська мова і література
7.02030303 Переклад
0301 Соціально-політичні науки
7.03010301 Практична психологія
0302 Міжнародні відносини
8.03020103 Міжнародні економічні відносини
7.03020401 Міжнародна інформація
7.03020601 Міжнародний бізнес
0305 Економіка і підприємство
8.03050201 Економічна кібернетика
8.03050401 Економіка підприємства
8.03050501 Управління трудовими ресурсами
8.03050701 Маркетинг
8.03050801 Фінанси
8.03050901 Облік і аудит
0306 Менеджмент і адміністрування
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
0401 Природничі науки
8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
0403 Системні науки та кібернетика
7.04030101 Прикладна математика
8.04030203 Соціальна інформатика
0501 Інформатика та обчислювальна техніка
8.05010102 Інформаційні технології проектування
8.05010201 Комп'ютерні системи та мережі
8.05010202 Системне програмування
7.05010301 Програмне забезпечення систем
0505 Машинобудування та металообробка
8.05050201 Технологія машинобудування
8.05050301 Металорізальні верстати та системи
8.05050302 Інструментальне виробництво
7.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв
8.05050316 Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування
6.050504 Зварювання
8.05050403 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
0507 Електротехніка та електромеханіка
8.05070206 Електропобутова техніка
0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок
8.05090101 Радіотехніка
8.05090102 Апаратура радіозв'язку, радіомовлення та телебачення
8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби
8.05090303 Технології та засоби телекомунікацій
0513 Хімтехнологія та інженерія
7.05130103 Технічна електрохімія
8.05130115 Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва
0516 Текстильна та легка промисловість
8.05160202 Конструювання та технології швейних виробів
8.05160203 Проектування взуття та галантерейних виробів
1301 Соціальне забезпечення
7.13010201 Соціальна робота
1702 Цивільна безпека
6.170202 Охорона праці
1801 Специфічні категорії
8.18010012 Управління інноваційною діяльністю

 

Факультеты и специальности

Условия поступления

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.


3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.


4. Хмельницький національний університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки.


5. Хмельницький національний університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


 

Выбрать
Planets АР Крым Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровненская область Сумская область Тернопольская область Харьковкая область Херсонская область Хмельницкая область Черскасская область Черниговская область Черновицкая область
Выбрать
+ добавить еще одну
3000 грн.
Спеціаліст
Сброс параметров
Найти
Новости ВУЗов
 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Закон фенома

  Наибольшее и наименьшее значения функции, конечно.

 • Все новости